Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden treden per 1 augustus 2016 in werking en zijn tevens te raadplegen op onze website: www.cbx-nederland.nl

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met CBX Nederland B.V.

Werkplaats: de overeengekomen plek waar de producten geleverd zullen worden of de dienstverlening verricht zal worden.

Artikel 2 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CBX Nederland B.V. en een wederpartij waarop CBX Nederland B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CBX Nederland B.V., voor de uitvoering waarvan door CBX Nederland B.V. derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CBX Nederland B.V. en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CBX Nederland B.V. en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – HET AANBOD

 1. CBX Nederland B.V. kan een aanbod op alle mogelijke wijze uitbrengen.

 2. Een offerte of aanbod vervalt indien het product waarop de offerte of het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 3. CBX Nederland B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief vervoer, laden en lossen en eventueel montage van de producten tenzij anders vermeld. Indien een heftruck of hoogwerker benodigd is voor de installatie moet worden komt dat in de basis voor de rekening van klant. CBX Nederland kan dit, indien gewenst, aanvullend aanbieden.

 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CBX Nederland B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CBX Nederland B.V. anders aangeeft.

 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 8. Het aanbod is gedurende de aangegeven periode geldig en komt bij geen aanvaarding binnen die termijn te vervallen, tenzij CBX Nederland B.V. alsnog akkoord gaat met aanvaarding daarvan.

 9. Het aanbod gaat – schriftelijk dan wel elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden voor zover het aanbod betrekking heeft op de levering van producten. Indien het aanbod betrekking heeft op de dienstverlening door CBX Nederland B.V. dan wel het aanbod betrekking op de levering van producten telefonisch tot stand is gekomen wordt (telefonisch) verwezen naar de website voor de algemene voorwaarden dan wel bij aflevering een kopie van de algemene voorwaarden gelijktijdig met het afleverbewijs afgeleverd.

Artikel 4 – VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

De wederpartij is verplicht:

 1. Vroegtijdig alle informatie en gegevens te verstrekken, waarvan hij weet dan wel behoort te weten dat zij voor CBX Nederland B.V. van belang zijn, aan de hand waarvan CBX Nederland B.V. zich een juist beeld kan vormen van de opdracht qua omvang en de behandeling der zaken alsmede de tijdsduur. CBX Nederland B.V. is gerechtigd de juistheid van de verstrekte gegevens te onderzoeken.

 2. Zorg te dragen dat CBX Nederland B.V. op het overeengekomen tijdstip zijn werkzaamheden direct kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de overeengekomen werkuren en bovendien, indien CBX Nederland B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de overeengekomen werkuren.

 3. Zorg te dragen dat de toegangswegen tot de werkplaats geschikt zijn voor het benodigde transport.

 4. Zorg te dragen dat de werkplaats geschikt is voor opslag, montage en uitvoering van de overeenkomst.

 5. CBX Nederland B.V. in kennis te stellen van alle zaken die van belang zijn zoals de inrichting van de werkplek, de aanwezige voorzieningen en dergelijke.

 6. CBX Nederland B.V. te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van de verplichtingen van de wederpartij, die voortvloeien uit deze voorwaarden.

 7. CBX Nederland B.V. aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verwarming, verlichting et cetera) ter beschikking te stellen. De kosten hiervan komen voor rekening van de wederpartij.

 8. Zorg te dragen dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

 9. Zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van CBX Nederland B.V. behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de wederpartij CBX Nederland B.V. daarvan tijdig in kennis te stellen.

 10. Zorg te dragen dat bij inruil van producten de producten in goede staat verkeren, dan wel voor het sluiten van de overeenkomst de gebreken aan CBX Nederland B.V. worden doorgegeven.

Artikel 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij. Deze aanvaarding kan op alle mogelijke wijze geschieden.

 2. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan.

 3. Is voor de voltooiing voor de levering van bepaalde zaken of het uitvoeren van de dienstverlening een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij CBX Nederland B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CBX Nederland B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 4. Indien CBX Nederland B.V. gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan CBX Nederland B.V. ter beschikking heeft gesteld.

 5. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CBX Nederland B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

 6. CBX Nederland B.V. heeft het recht bepaalde leveringen te laten verrichten door derden.

 7. CBX Nederland B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CBX Nederland B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CBX Nederland B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen CBX Nederland B.V. bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van CBX Nederland B.V. op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CBX Nederland B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 10. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CBX Nederland B.V. gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CBX Nederland B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

 11. Indien CBX Nederland B.V. met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is CBX Nederland B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 12. Voorzover sprake is van intellectuele- of industriële eigendomsrechten van CBX Nederland

  B.V. op aan de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij CBX Nederland B.V. berusten. Wederpartij krijgt ter zake daarvan slechts een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van deze rechten voorzover redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van het gebruik van de door CBX Nederland

  B.V. geleverde zaken in de normale uitoefening van het bedrijf van de wederpartij.

 13. CBX Nederland B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het afwijkingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie betreft welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het aanpassingen betreft die technisch niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van het gekochte, gegeven het doel waarvoor het door de wederpartij wordt gebruikt, niet significant beperken.

Artikel 6 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. CBX Nederland B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  -de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  -na het sluiten van de overeenkomst CBX Nederland B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  -de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  -door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van CBX Nederland B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

  -er sprake is van verborgen gebreken bij inruil van producten en de wederpartij CBX Nederland B.V. daarvan niet (tijdig) op de hoogte heeft gesteld.

 2. Voorts is CBX Nederland B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CBX Nederland

  B.V. kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CBX Nederland B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CBX Nederland B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien CBX Nederland B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is CBX Nederland B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 7. CBX Nederland B.V. is bevoegd tot ontbinding ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

Artikel 7 – OVERMACHT

 1. CBX Nederland B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CBX Nederland B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CBX Nederland B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CBX Nederland B.V. of van derden daaronder begrepen. CBX Nederland B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CBX Nederland B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. CBX Nederland B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 4. CBX Nederland B.V. is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare terkortming) welke van zijn zijde of die van de wederpartij opkomt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

Artikel 8 – NON CONFORMITEIT

 1. CBX Nederland B.V. staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde producten en/of uitgevoerde dienstverleningen, overeenkomstig het aanbod. CBX Nederland B.V. geeft geen garantie betreffende de verkoop van gebruikte producten.

 2. Bij non conformiteit dient door de wederpartij bij CBX Nederland B.V. binnen vier uur gereclameerd te worden. Indien niet binnen deze termijn gereclameerd wordt vervalt het recht op ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij, vervalt het recht op herstel en/of vervanging en is de wederpartij gehouden aan betaling van de factuur. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CBX Nederland

  B.V. in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient CBX Nederland B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 3. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

 4. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken indien de zaken voldoen aan de kwaliteit overeenkomstig het aanbod.

 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CBX Nederland B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

 6. CBX Nederland B.V. is bij een geschil over de kwaliteit gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het recht tot vergoeding van de onderzoekskosten zoals omschreven onder punt 5 van dit artikel.

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door CBX Nederland B.V. geleverde zaken blijven eigendom van CBX Nederland B.V. totdat wederpartij aan alle verplichtingen jegens CBX Nederland B.V. heeft voldaan.

 2. Door CBX Nederland B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens CBX Nederland B.V. niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CBX Nederland B.V. gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van CBX Nederland

  B.V. op volledige schadevergoeding.

 4. De wederpartij is verplicht:

  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder, maar niet gelimiteerd tot: brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

  • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan CBX Nederland B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van CBX Nederland B.V.;

  • op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die CBX Nederland B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil

   treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 5. De wederpartij is verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van CBX Nederland B.V. zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen door middel van een door een in Nederland gevestigde bank uitgegeven bankgarantie of door middel van een daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 10 – DE BETALING

 1. Betaling dient per direct te geschieden bij aanbieding van de factuur, op een door CBX Nederland B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CBX Nederland B.V. aangegeven en tegen overhandiging van een kwitantie van CBX Nederland B.V. CBX Nederland B.V. is daarnaast gerechtigd om een factuur na te sturen en/of periodiek te factureren.

 2. Betaling dient voor de overige gevallen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CBX Nederland B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CBX Nederland B.V. aangegeven. CBX Nederland B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

 3. CBX Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling te verlangen op te leveren producten en/of de verleende dienstverleningen.

 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 8,3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 5. CBX Nederland B.V. heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 6. CBX Nederland B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CBX Nederland B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 7. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CBX Nederland B.V. verschuldigde.

 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 9. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Indien CBX Nederland B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

 10. Indien na de laatste herinnering van CBX Nederland B.V. geen betaling volgt binnen de daartoe gestelde termijn, zal de incassoprocedure overgedragen worden aan In-Kas Intermediair (www.in-kas-intermediair.nl).

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien CBX Nederland B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. CBX Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CBX Nederland B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Indien CBX Nederland B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CBX Nederland B.V. beperkt tot maximaal € 30.000 per gebeurtenis.

 4. De aansprakelijkheid van CBX Nederland B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. CBX Nederland B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CBX Nederland B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CBX Nederland B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 7. CBX Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor eventuele aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een opstalverzekering. Bij eventuele schade aan het pand dient de wederpartij de schade te verhalen bij de verzekering en is CBX Nederland B.V. niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid.

 9. De wederpartij is aansprakelijk voor de verborgen gebreken bij inruil van producten.

Artikel 12 – GARANTIE

 1. Garantie is alleen geldig bij normaal en juist gebruik in de werkplaats. Raadpleeg de handleiding van het specifieke apparaat voor de voorschriften van juist gebruik.

 2. Aanvullend op de standaard voorschriften:

  1. Agressieve schoonmaakmiddelen zoals PX3 veroorzaken ernstige schade aan apparatuur en wordt gezien als onjuist gebruik.

  2. Emissietest apparatuur is zeer gevoelig voor onjuist gebruik. Zorg daarom altijd dat hetgeen dat gemeten moet worden voldoet aan de voorschriften voor het uitvoeren van de test, voordat u de test uitvoert.

  3. Eenvoudig onderhoud voor behoud van het apparaat, zoals periodiek schoonmaken, dient uit te worden gevoerd door de klant.

 3. CBX Nederland biedt voor sommige apparatuur langere garantietermijnen dan de fabrieksgarantie, wederom in ogenschouw nemende dat deze normaal gebruikt is. Zie daarvoor de garantie bepalingen zoals in de offerte omschreven.

 4. Bij een probleem biedt CBX Nederland B.V. telefonische support om het desbetreffende apparaat in storing mogelijkerwijs (tijdelijk) werkend te maken mits we het voorgeschreven periodieke onderhoud mogen uitvoeren. Zeer veel problemen zijn telefonisch (tijdelijk) op te lossen.

 5. Indien de reparatie niet eenvoudig op locatie is te realiseren, kunnen we in sommige gevallen een leen apparaat ter beschikking stellen. Mocht achteraf blijken dat het garantie is, komen de kosten voor het leen apparaat te vervallen.

 6. Indien het geen garantie blijkt te zijn, zullen de onderzoekskosten doorbelast worden.

Artikel 13 – RISICO OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CBX Nederland B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van CBX Nederland B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CBX Nederland B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

0
Volg ons!

Helaas: Deze pagina is nog niet beschikbaar. Houd onze site in de gaten, wij werken er aan!